Selecteer een pagina

algemene voorwaarden

Wat is DiWoDo?

DiWoDo is jouw ideale Digitale Woning Dossier. DiWoDo helpt je om alles van je woning te organiseren en te beheren. Je kunt in de onafhankelijke en beveiligde cloud portal van DiWoDo belangrijke documenten bewaren en daarnaast nuttige informatie vinden over een juist gebruik en goed onderhoud van je woning. Daar horen heldere afspraken bij. Die hebben we voor jou op een rij gezet. In deze afspraken lees je wat je van ons kan verwachten en wat we van jou vragen. Lees deze zorgvuldig door voordat je jouw account gaat gebruiken. Door je te registreren en aan te melden geef je aan de voorwaarden te hebben gelezen en met deze afspraken akkoord te gaan.

Wie is wie?

Als je in deze afspraken ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we jou als klant. En lees je ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’, dan bedoelen we DiWoDo. DiWoDo is een handelsnaam van DiWoDo B.V. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75804328. Wij zijn gevestigd op het Hogeveenseweg 3d te Benthuizen.

1. Overeenkomst: zo kun je de cloud portal van DiWoDo gebruiken

Je neemt deel aan DiWoDo door je online aan te melden voor de cloud portal via onze website en akkoord te gaan met deze afspraken.
Na jouw aanmelding voor de cloud portal van DiWoDo ontvang je een bevestiging en hebben we een geldige overeenkomst. Ook ontvang je dan je persoonlijke DiWoDo gebruikersaccount voor de cloud portal.

In jouw account kun je al jouw gegevens en documenten van je woning gestructureerd bewaren, zodat je deze altijd en overal eenvoudig kunt terugvinden via je browser. Ook heb je via de online portal toegang tot handige informatie, zoals een begrippenlijst waarin begrippen die in de bouw worden gebruikt helder worden uitgelegd.

2. Kosten: onze tarieven, betalingswijze en aanpassingen

Wij houden van heldere afspraken, zodat je weet waar je aan toe bent. De kosten voor het persoonlijke account staan vermeld op onze website. Onze prijzen worden normaal gesproken jaarlijks verhoogd met een inflatiecorrectie. Ook kunnen we onze prijzen verhogen om andere redenen, bijvoorbeeld omdat ons product verder is uitgebreid. In dat geval melden we dit altijd een maand van te voren. Ben je het niet met de wijziging eens, dan kan je onze overeenkomst opzeggen.

De kosten voor het gebruik van jouw persoonlijke account worden maandelijks via automatische incasso voldaan. We verwachten van je dat je hiervoor op tijd voldoende saldo op je rekening hebt. Lukt het ons niet om onze factuur te incasseren? Dan kunnen we ervoor kiezen om onze diensten tijdelijk te onderbreken. Dit betekent dat je niet van onze cloud portal of van onze andere diensten gebruik kan maken, totdat je de kosten alsnog betaald hebt. Ook kunnen we ervoor kiezen om andere maatregelen te nemen en onze overeenkomst met jou te beëindigen. We kunnen onze overeenkomst ook per direct en zonder tussenkomst van de rechter beëindigen als je failliet bent of de wettelijke schuldsaneringsregeling op jou van toepassing is verklaard.

3. Wijzigingen van jouw gegevens: zo geef je die door

Wijzigen jouw gegevens, zoals het (mail)adres of je bankrekeningnummer, geef deze dan binnen 14 dagen na de wijziging aan ons door. Dit kan je doen op onze cloud portal of per e-mail naar wijziging@diwodo.nl.

Wil je een gebruiker toevoegen? Neem dan contact met ons op. We sluiten dan een nieuwe overeenkomst af voor jou en de nieuwe gebruiker die in de plaats komt van de huidige overeenkomst.

4. Opzegging: hoe en wanneer je kan stoppen met DiWoDo

Als je jouw account bij DiWoDo wil beëindigen, dan kun je de overeenkomst opzeggen via onze cloud portal. De overeenkomst eindigt dan aan het einde van de volgende maand, zodat je voldoende tijd hebt om jouw documenten te downloaden en elders op te slaan.

5. Beveiliging en privacy: hoe wij met jouw gegevens omgaan

Jouw persoonlijke gegevens en documenten zijn enkel toegankelijk voor jezelf. Je bepaalt zelf welke gegevens je op onze online portal bewaart en of je jouw gegevens aan andere partijen ter beschikking wilt stellen voor een bepaald doel. Zonder jouw toestemming zullen wij jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

We nemen jouw privacy serieus en voldoen altijd aan de wettelijke bepalingen hiervoor. Ook nemen we maatregelen om jouw gegevens te beschermen. Als je wil weten wat we met je gegevens doen en welke maatregelen we hebben genomen, lees dan de privacy verklaring op onze website.

6. Gedragsregels: wat verwachten wij van jou

Als gebruiker van de online portal dien je je te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldige gebruiker mag worden verwacht. Dit betekent dat de online portal in geen geval mag worden gebruikt voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Dit houdt onder meer in dat het niet is toegestaan om inbreuk te maken op onze (intellectuele) eigendomsrechten en persoonlijke levenssfeer of die van anderen, verboden materiaal te verspreiden, en/of de beveiliging van de online portal te omzeilen of daaraan op een andere manier afbreuk te doen.

Ook is het niet toegestaan om de online portal te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd, te weten het bewaren, beheren en organiseren van alles rondom jouw woning.

We gaan ervan uit dat je net als wij zorgvuldig om gaat met jouw inloggegevens van DiWoDo. Ben je jouw inloggegevens kwijt of vergeten, zijn jouw gegevens gestolen of vermoed je dat jouw gegevens zijn misbruikt? Meld dit dan direct aan ons nadat je het ontdekt hebt en wijzig jouw wachtwoord via onze cloud portal. Doe bij diefstal of misbruik ook aangifte bij de politie.

De vermissing, diefstal of het misbruik dien je direct na ontdekking bij ons te melden via misbruikmelden@diwodo.nl. Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen. Onbevoegden kunnen namelijk toegang krijgen tot jouw bestanden in onze cloud portal van DiWoDo totdat je het probleem gemeld hebt en het wachtwoord is gewijzigd. Alles wat er in de tussentijd met de opgeslagen bestanden gebeurt, is voor jouw rekening.
We doen ons best om ervoor te zorgen dat je altijd gebruik kan maken van onze diensten. Toch kan er sporadisch een storing ontstaan. Meld het ons direct via storing@diwodo.nl als er een storing is of als je iets ongebruikelijks merkt op onze cloud portal.

7. Intellectuele eigendomsrechten: welke rechten wij ons voorbehouden

Alle intellectuele eigendomsrechten op onze producten waaronder onze website en online portal berusten bij ons. Onder deze rechten wordt onder meer verstaan alle merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, auteursrechten, modelrechten en domeinnamen met betrekking tot DiWoDo in het algemeen, onze website, onze online portal en de daarbij behorende software en grafische vormgeving en andere knowhow.

8. Geschillen en aansprakelijkheid: wat je kan doen als je ontevreden bent

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat je tevreden over ons bent en blijft. Zeg het vooral voort als dit het geval is. Heel soms komt het voor dat er iets misgaat. Ben je ontevreden over iets, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. Dit kan via klacht@diwodo.nl.
We nemen je verhaal altijd serieus en proberen er samen met je uit te komen. Lukt dat niet, dan spreken we nu alvast af dat we pas naar de rechter gaan als we samen niet tot een oplossing kunnen komen.

Als er schade is, dan gaan wij ervan uit dat je je best doet om deze zo veel mogelijk te beperken en ons de kans geeft om de schade te herstellen of te verminderen. Wil je ons voor schade aansprakelijk stellen? Dan vragen wij je dit schriftelijk te doen per brief of e-mail. In de brief of mail geef je duidelijk en met redenen aan waarvoor je ons precies aansprakelijk stelt en geef je ons een redelijke termijn om op de brief te reageren of een oplossing te zoeken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door diensten die onze leveranciers of anderen hebben geleverd. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van jouw online portal en evenmin voor schade die het gevolg is van (de onmogelijkheid van) het gebruik van onze website en/of online portal. Dit geldt ook voor schade ten gevolge van onderschepping of manipulatie van informatie, al dan niet veroorzaakt door virussen of de overbrenging daarvan.

In gevallen waarin de schuld toch aan ons valt toe te schrijven, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade, met als maximum het bedrag van onze laatste zes facturen, exclusief btw. Dit bedrag zal nooit hoger zijn dan € 1.000. Onze aansprakelijkheid of die van onze leveranciers blijft te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert.

Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als wij de schade zelf hebben veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen of schade door (bedrijfs)stagnatie.
Wacht niet te lang met het melden van schade. Doe dit bij voorkeur zo snel mogelijk na ontdekking, in ieder geval binnen één jaar na ontdekking daarvan. Je recht op aanspraak tot schadevergoeding vervalt als je dit niet binnen deze termijn en uiterlijk binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst aan een rechter hebt voorgelegd.

9. Wijzigingen van deze afspraken: wat we wel en niet kunnen doen

Wij zijn constant bezig zijn om nieuwe diensten voor je te ontwikkelen en bestaande diensten te verbeteren. Als gevolg daarvan kan het zijn dat we af en toe deze afspraken moeten wijzigen. We zullen je dit altijd per e-mail of brief laten weten. Als je wilt, kun je dan binnen een maand bezwaar maken tegen de wijziging. Doe je dat niet, dan gaan we ervan uit dat je akkoord bent met de wijziging en gelden de gewijzigde afspraken.
Het kan ook zijn dat we eenmalig, in overleg met jou, van deze afspraken afwijken. Dit zullen we altijd schriftelijk of per e-mail aan je bevestigen.
Mocht DiWoDo een nieuwe eigenaar krijgen, dan blijven deze afspraken geldig. Ook mogen we onze verplichtingen uit deze afspraken aan anderen overdragen. In beide gevallen hoeven we hiervoor geen toestemming aan jou te vragen.

Tot slot: heb je vragen over deze afspraken, of een andere vraag aan ons?

Stel ze gerust! Dat kan per e-mail naar vragen@diwodo.nl of via onze website www.diwodo.nl. Daar hebben wij de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet.